क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. च्याङ्ग्रा पश्मिना सम्बन्धि उप-आयोजना पत्र PCN पेश गर्ने प्रयोजनका लागि पुनः प्रस्ताव आव्हान । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-१०-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२. भकारो सुधार तथा मलमुत्र व्यवस्थापन सहयोगको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-१०-१९ सूचना हेर्नुहोस्
३. सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-१०-१९ सूचना हेर्नुहोस्
४. सहकार्यमा साईलेज मेशिन जडान गरी संचालन गर्ने प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-१०-१९ सूचना हेर्नुहोस्