क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. Invitation for Bids For Construction of Goat and Dairy collection centre. Nepal Livestock Sector Innovation Project, Decentralized Level Support Unit, Pokhara २०२१-०६-१० सूचना हेर्नुहोस्
२. च्याङग्रा बोका खरीदको लागि कोटेशन नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-११-१३ सूचना हेर्नुहोस्