क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1. घाँसको वीउ कोष स्थापनाका लागी आवेदन/प्रस्तावको नमूना । कार्यविधि २०२१-०२-२२ डाउनलोड
2. सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण कार्यक्रम कार्य संचालन कार्य विधि कार्यविधि २०२०-११-०२ डाउनलोड
3. सहकार्यमासाइलेज वनाउने मेशिन जडान कार्यक्रम कार्य संचालन प्रकृया कार्यविधि २०२०-११-०२ डाउनलोड
4. भकारो सुधार तथा मलमुत्र व्यवस्थापन सहयोग कार्यक्रम कार्य संचालन प्रकृया कार्यविधि २०२०-११-०२ डाउनलोड
5. ESMF for NLSIP May 16 2019 Updated Version कार्यविधि २०२०-०२-०७ डाउनलोड
6. नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि २०२०-०२-०७ डाउनलोड
7. सरोकारवाला विचारविमर्श मञ्च गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ कार्यविधि २०२०-०२-०७ डाउनलोड