Introduction

आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि बुटवल, पोखरा, हेटौंडा र बिराटनगरमा विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाईहरु स्थापना गरी आयोजनाको कार्यक्षेत्रका प्रदेश र नगर तथा गाँउ पालिकाहरुमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिम्मेवार बनाइएको छ । यी विकेन्द्रीकृत आयोजना सहयोग इकाईहरुले आयोजना व्यवस्थापन कार्यालयसग समन्वय गरी आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी सञ्चालन गरिरहेका छन । 

 

Read More

   Publications

Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View More
Title Download
विकेन्द्रित आयोजना सहयोग ईकाइ (DLSU) पोखरा
View More
Title Download
नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना सम्बन्धी ब्रोसर
View More

   Reports

Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View More
Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View More
Title Download
Sorry! Data is not avialable.
View More
Title Download
ESMF for NLSIP May 16 2019 Updated Version
नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
सरोकारवाला विचारविमर्श मञ्च गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
View More
Title Download
पशु सेवा सामाजिक परिचालक छनौट सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०७६
पशु सेवा सामाजिक परिचालक छनौट सम्बन्धि मार्गदर्शन, 2076 को पाठ्यक्रम (PSC):
View More

   Video Gallery View All

National Anthem of Nepal

   Image Gallery View All

   Information Officer

Bhagwati Bastola

Information Officer

View Details