क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. पश्मिना मुल्य श्रृंखला तर्फको उप-आयोजना पूर्णप्रस्ताव पेस गर्ने वारे जरुरी सूचना नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०४-०१ सूचना हेर्नुहोस्
२. खोर सुधार कार्यका लागि आवेदन/प्रस्तावको ढाँचा नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
३. बाख्रा च्याङग्राको खोर सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
४. Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Water Supply Pipes, Tanks and Fittings नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
५. Issuanceof Letter of Intent to Award the Contract. नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०२-२५ सूचना हेर्नुहोस्
६. घाँसको वीउ कोष स्थापनाका लागी आवेदन/प्रस्तावको नमूना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०२-२२ सूचना हेर्नुहोस्
७. वीउ कोष स्थापनाको सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०२-२२ सूचना हेर्नुहोस्
८. Invitation for sealed Quotation for the Procurement of Furniture and Furnishing नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०२-१९ सूचना हेर्नुहोस्
९. Addendum for the Procurement of Silage Making Machine for Dairy Cooperatives Nepal Livestock Sector Innovation Project, Decentralized Level Support Unit, Pokhara २०२१-०२-१७ सूचना हेर्नुहोस्
१०. Invitation for Bids for the Procurement of Silage Making Machine for Dairy Cooperatives नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०२-११ सूचना हेर्नुहोस्
११. Addendum for the Procurement of Silage Making Machine for Dairy Cooperatives नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०२-११ सूचना हेर्नुहोस्
१२. Invitation for Bids for the Procurement of Silage Making Machine for Dairy Cooperatives नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०२-१० सूचना हेर्नुहोस्
१३. दुध तथा दुग्ध पदार्थ,मासु तथा मासुजन्य पदार्थ र च्याङ्ग्रा पश्मिनासंग आवद्द निजी फर्म तथा कम्पनीहरुबाट उत्पादन मूलक गठबन्धनहरुको ढाँचामा उप-आयोजना अवधारणा पत्र (PCN) आव्हान नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०२-०१ सूचना हेर्नुहोस्
१४. Re Invitation for Quotation for Dairy Product Diversification Training Nepal Livestock Sector Innovation Project, Decentralized Level Support Unit, Pokhara २०२१-०१-३१ सूचना हेर्नुहोस्
१५. Amendment on the published notice Nepal Livestock Sector Innovation Project, Decentralized Level Support Unit, Pokhara २०२१-०१-१३ सूचना हेर्नुहोस्
१६. डेरी तथा मासु मूल्य श्रृंखला तर्फको उप-आयोजना पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने वारे जरुरी सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१७. बाख्रा संकलन केन्द्र स्थापना र खसीवोका वजार सुदृढीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१८. सहकार्य साइलेज मेशिन जडान गरी संचालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
१९. Invitation for Quotation for Dairy Product Diversification Training नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०१-११ सूचना हेर्नुहोस्
२०. पूर्व प्रकाशित सूचना रद्ध गरिएको वारे नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०१-०६ सूचना हेर्नुहोस्
२१. सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणमा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०१-०६ सूचना हेर्नुहोस्
२२. issuance of letter of intent to award the contaract नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-१२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
२३. Notification of award नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-१२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
२४. Invitation for Quotation for Dairy Product Diversification Training नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-१२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
२५. च्याङ्ग्रा पश्मिना सम्बन्धि उप-आयोजना पत्र PCN पेश गर्ने प्रयोजनका लागि पुनः प्रस्ताव आव्हान । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-१०-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२६. भकारो सुधार तथा मलमुत्र व्यवस्थापन सहयोगको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-१०-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२७. सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-१०-१९ सूचना हेर्नुहोस्
२८. सहकार्यमा साईलेज मेशिन जडान गरी संचालन गर्ने प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-१०-१९ सूचना हेर्नुहोस्