क्र.सं. शीर्षक प्रकाशक प्रकाशित मिति
१. किस्ता भुक्तानीको लागी कागजात पेश गर्ने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना। नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२२-०८-१० सूचना हेर्नुहोस्
२. उन्नत जातको बोका तथा बाख्रा खरिद सम्बन्धी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना नेचर हिल बाख्रा पालन समूह, वालिङ न.पा. ४ स्याङजा २०२२-०३-१८ सूचना हेर्नुहोस्
३. म्याद थप सम्बन्धी सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२२-०३-०५ सूचना हेर्नुहोस्
४. सम्झौता सम्बन्धी सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२२-०३-०१ सूचना हेर्नुहोस्
५. निजी फार्म तथा कम्पनीहरु बाट पेश भएका उप-आयोजना पूर्ण प्रस्ताव मूल्याङ्कनको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२२-०२-२२ सूचना हेर्नुहोस्
६. Invitation for Sealed Quotation for The Procurement of forage seeds for rangeland improvement . नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२२-०२-०३ सूचना हेर्नुहोस्
७. निर्माण सामाग्री खरीद दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना । नेचर हिल बाख्रा पालन समूह, वालिङ न.पा. ४ स्याङजा २०२२-१२-३० सूचना हेर्नुहोस्
८. फलाम पाइप खरिद सम्बन्धि दर भाउ पत्र आव्हानको सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२२-०१-३ सूचना हेर्नुहोस्
९. दुग्ध जन्य वस्तु खरिद सम्बन्धि दर भाउ आवहनको सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२२-०१-२ सूचना हेर्नुहोस्
१०. विज्ञको सूचीमा नाम दर्ता गर्ने सूचना Nepal Livestock Sector Innovation Project, Decentralized Level Support Unit, Pokhara २०२१-१२-२४ सूचना हेर्नुहोस्
११. उप-आयोजना अवधारणापत्रको मूल्याङ्कन तथा स्थलगत प्रमाणीकरण मूल्याङ्कन प्रकृयाबाट सफल आवेदक निजि फर्म तथा कम्पनीहरुलाई उप-आयोजना पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने वारे अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल लाइभष्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना, विकेन्द्रिकृत आयोजना सहयोग इकाई,पोखरा, कास्की । २०२१-१२-२२ सूचना हेर्नुहोस्
१२. कोटेशन आव्हान सम्बन्धमा । Batika Saving & Credit Co-operative Ltd. २०२१-११-३० सूचना हेर्नुहोस्
१३. दुग्ध जन्य वस्तु खरिद सम्बन्धि दर भाउ आवहनको सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-११-०३ सूचना हेर्नुहोस्
१४. दुध चिस्यान केन्द्र मर्मत तथा भौतिक पुर्वाधार सुदृढिकरण नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-१०-२६ सूचना हेर्नुहोस्
१५. निजी फार्म तथा कम्पनीहरु बाट पेश भएका उप-आयोजना अवधारणा पत्रको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । Nepal Livestock Sector Innovation Project, Decentralized Level Support Unit, Pokhara २०२१-०९-२८ सूचना हेर्नुहोस्
१६. आशयको सूचना नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०९-२३ सूचना हेर्नुहोस्
१७. सुम्झौता सम्बन्धी सूचना नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०९-२१ सूचना हेर्नुहोस्
१८. आशयको सूचना Nepal Livestock Sector Innovation Project, Decentralized Level Support Unit, Pokhara २०२१-०९-१७ सूचना हेर्नुहोस्
१९. आशयको सूचना Nepal Livestock Sector Innovation Project, Decentralized Level Support Unit, Pokhara २०२१-०९-१६ सूचना हेर्नुहोस्
२०. आशयको सूचना नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०९-१४ सूचना हेर्नुहोस्
२१. आशयको सूचना Nepal Livestock Sector Innovation Project, Decentralized Level Support Unit, Pokhara २०२१-०९-१० सूचना हेर्नुहोस्
२२. आशयको सूचना Nepal Livestock Sector Innovation Project, Decentralized Level Support Unit, Pokhara २०२१-०९-०७ सूचना हेर्नुहोस्
२३. आशयको सूचना Nepal Livestock Sector Innovation Project, Decentralized Level Support Unit, Pokhara २०२१-०९-०५ सूचना हेर्नुहोस्
२४. आशयको सूचना Nepal Livestock Sector Innovation Project, Decentralized Level Support Unit, Pokhara २०२१-०९-०२ सूचना हेर्नुहोस्
२५. असायको सुचना नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०९-०१ सूचना हेर्नुहोस्
२६. संझौता वार्ता को लागि योग्य समूह सहकारीको सुचि । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०८-१५ सूचना हेर्नुहोस्
२७. Invitation for sealed quotation for the Procurement of Mastitis Test Kits and Medicines नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०५-२८ सूचना हेर्नुहोस्
२८. Re-Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Water Supply Pipes, Tanks and Fittings नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०५-२० सूचना हेर्नुहोस्
२९. विज्ञाको सूचीमा नाम दर्ता गर्ने सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०४-२७ सूचना हेर्नुहोस्
३०. पश्मिना मुल्य श्रृंखला तर्फको उप-आयोजना पूर्णप्रस्ताव पेस गर्ने वारे जरुरी सूचना नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०४-०१ सूचना हेर्नुहोस्
३१. खोर सुधार कार्यका लागि आवेदन/प्रस्तावको ढाँचा नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
३२. बाख्रा च्याङग्राको खोर सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आव्हान नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०३-१७ सूचना हेर्नुहोस्
३३. Invitation for Sealed Quotation for the Procurement of Water Supply Pipes, Tanks and Fittings नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०२-२८ सूचना हेर्नुहोस्
३४. Issuanceof Letter of Intent to Award the Contract. नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०२-२५ सूचना हेर्नुहोस्
३५. घाँसको वीउ कोष स्थापनाका लागी आवेदन/प्रस्तावको नमूना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०२-२२ सूचना हेर्नुहोस्
३६. वीउ कोष स्थापनाको सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०२-२२ सूचना हेर्नुहोस्
३७. Invitation for sealed Quotation for the Procurement of Furniture and Furnishing नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०२-१९ सूचना हेर्नुहोस्
३८. Addendum for the Procurement of Silage Making Machine for Dairy Cooperatives Nepal Livestock Sector Innovation Project, Decentralized Level Support Unit, Pokhara २०२१-०२-१७ सूचना हेर्नुहोस्
३९. Invitation for Bids for the Procurement of Silage Making Machine for Dairy Cooperatives नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०२-११ सूचना हेर्नुहोस्
४०. Addendum for the Procurement of Silage Making Machine for Dairy Cooperatives नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०२-११ सूचना हेर्नुहोस्
४१. Invitation for Bids for the Procurement of Silage Making Machine for Dairy Cooperatives नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०२-१० सूचना हेर्नुहोस्
४२. दुध तथा दुग्ध पदार्थ,मासु तथा मासुजन्य पदार्थ र च्याङ्ग्रा पश्मिनासंग आवद्द निजी फर्म तथा कम्पनीहरुबाट उत्पादन मूलक गठबन्धनहरुको ढाँचामा उप-आयोजना अवधारणा पत्र (PCN) आव्हान नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०२-०१ सूचना हेर्नुहोस्
४३. Re Invitation for Quotation for Dairy Product Diversification Training Nepal Livestock Sector Innovation Project, Decentralized Level Support Unit, Pokhara २०२१-०१-३१ सूचना हेर्नुहोस्
४४. Amendment on the published notice Nepal Livestock Sector Innovation Project, Decentralized Level Support Unit, Pokhara २०२१-०१-१३ सूचना हेर्नुहोस्
४५. डेरी तथा मासु मूल्य श्रृंखला तर्फको उप-आयोजना पूर्ण प्रस्ताव पेश गर्ने वारे जरुरी सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
४६. बाख्रा संकलन केन्द्र स्थापना र खसीवोका वजार सुदृढीकरण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हान नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
४७. सहकार्य साइलेज मेशिन जडान गरी संचालन गर्न प्रस्ताव आह्वान गरिएको सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०१-१५ सूचना हेर्नुहोस्
४८. Invitation for Quotation for Dairy Product Diversification Training नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०१-११ सूचना हेर्नुहोस्
४९. पूर्व प्रकाशित सूचना रद्ध गरिएको वारे नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०१-०६ सूचना हेर्नुहोस्
५०. सार्वजनिक नीजि साझेदारी अवधारणमा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव आह्वानको दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२१-०१-०६ सूचना हेर्नुहोस्
५१. issuance of letter of intent to award the contaract नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-१२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
५२. Notification of award नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-१२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
५३. Invitation for Quotation for Dairy Product Diversification Training नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-१२-२१ सूचना हेर्नुहोस्
५४. च्याङ्ग्रा पश्मिना सम्बन्धि उप-आयोजना पत्र PCN पेश गर्ने प्रयोजनका लागि पुनः प्रस्ताव आव्हान । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-१०-१९ सूचना हेर्नुहोस्
५५. भकारो सुधार तथा मलमुत्र व्यवस्थापन सहयोगको प्रस्ताव आव्हान सम्बन्धी सूचना नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-१०-१९ सूचना हेर्नुहोस्
५६. सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा दुग्ध संकलन केन्द्र निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-१०-१९ सूचना हेर्नुहोस्
५७. सहकार्यमा साईलेज मेशिन जडान गरी संचालन गर्ने प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना । नेपाल लाईभष्टक सेक्टर ईन्नोभेसन आयोजना, विकेन्द्रीत आयोजना सहयोग इकाई, पोखरा, कास्की । २०२०-१०-१९ सूचना हेर्नुहोस्